اربعین حسینی تسلیت- نماهنگ داغ نهان

اربعین حسینی تسلیت- نماهنگ داغ نهان


گریه نکن میگذرد این شب محنت بار 
یوسف تو شهره شود بر سر هر بازار
گریه نکن میگذرد این شب محنت بار 
یوسف تو شهره شود بر سر هر بازار

فردا کاروان آید بر چاه
بیند گوهری تابان چون ماه
دارد در دل رازی از این شب کوتاه

ای آتش پنهان در من، برخیز! 
ای شسته به خون پیراهن، برخیز!

برخیز با داغ نهان
برگیر این بار گران
روشن کن چشم جهان

خطبه بخوان زینب!
خطبه بخوان زینب!

ای خواب از چشم تو دور
بیداد از خشم تو کور 
آ...

ادامه مطلب