استارتاپ ویکند شهد ایمن، شهر هوشمند مشهد

استارتاپ ویکند شهر ایمن، شهر هوشمند مشهد

استارتاپ ویکند شهر ایمن، شهر هوشمند مشهد

شهری هوشمندتر?با طعم کارآفرینی

سازمان فاوا شهرداري مشهد به عنوان متولي تحقق شهر هوشمند، و همچنين مديريت بحران شهرداري مشهد به عنوان متولي آماده سازي شهر و هماهنگي زيرساخت هاي شهري براي مقابله با بحران هاي احتمالي، در نظر دارند با برگزاري رويداد استارتاپ ويكند شهر ايمن، شهر هوشمند، زمينه فعال سازي كسب و كار هاي نو را در اين زمينه فراهم آورند. اين رويداد تلاش مي كند در قالب آموزش كارآفريني، شهر هوشمند و مسائل حوزه ايمني شهري با كمك مربيان، زمينه خلق پروژه هاي نو در آينده را فراهم سازد...

ادامه مطلب